Archive for juuni, 2009

Seltsitegevus Mäksa vallas. Kronoloogia.

1887 – Vana-Kastre kooliõpetaja Kristjan Märksi eestvõttel Kaagvere Laulu-ja Mängu Selts “Helin” asutamine esimesena kogu ümbruskonnas
1893 – Kaagvere Vastastiku Abiandmise Tulekaitse Seltsi asutamine
1895 – Võnnu Põllumeeste Seltsi asutamine
1909 – Vana-Kastres valmib laulu-mängu seltsi ”Helin” seltsimaja
1920 – Laulu-Mängu Selts „Helin” asutab raamatukogu
1920 – Poka põllutöömasinate tarvitamise ühistu asutamine
1921 – Mäksa Turbaühisuse asutamine
1922 – Mäksa Haridusseltsi asutamine taluperemees Oskar Laarmani eestvõtmisel
1923 – Võõpste noorsooseltsi “Noorus” asutamine Johan Suitsu eestvõtmisel
1923 – 1935 – Mäksa mõisas tegutseb Mäksa Hariduse Seltsi erakool
1924 – Mäksa piimatalitusühisuse asuta-mine
1927 – Poka kontrollühingu asutamine
1927 – Mäksa turbaühingu asutamine   
1929 – Mäksa Vabatahtliku Tuletõrjeühingu asutamine Avo Lepasaar eestvõtmisel 
1929 – Kastre Masinatarvitajate Ühisuse asutamine
1929 – Kastre-Mäksa kontroll-ühisuse asutamine
1929 – Mäksa Taluperenaiste Seltsi asutamine (hilisema nimega Mäksa Maanaiste Selts)
1929 – asutati Vabatahliku Tule-tõrjeühingu Kastre kompanii raama-tukogu
1929 – Kastre Masinatarvajate Ühisuse asutamine
1930 – Mäksa-Kaagvere Kindlustusseltsi asutamine
1930 – Kastre-Võõpste Perenaiste Seltsi asutamine
1930 – Kastre ja Võõpste kohalikud seltsid ja ühingud moodustasid Kastre-Võõpste Seltside ja Ühingute Liidu
1931 – Kastre-Võõpste seltside liit ehitas Kastresse rahvamaja
1931 – Kastre-Võõpste Põllumeeste Kogu asutamine
1931 – Mäksa-Võnnu Veeühingu asutamine
1934 – Seitsmenda Päeva Adventistide Kastre-Kavastu Usuühingu loomine
1939 – Mäksa Elektriühistu asutamine
1939 – Kastre-Võõpste Veeühingu asutamine
1940 – senise seltsitegevuse sundlõpetamine
1979 – 1989  –  Eesti Õpilasmaleva töö- ja puhkelaagri Melliste rühma töösuved
1980 – 1994 –  majanditevahelise raamatuklubi „Pähik”
1982 – 1991 – piirkondlik raamatuklubi „Iva”
1989 – 1990 – pereklubi „Rukkilill”  Mellistes 
1994 – Mäksa Maanaiste Seltsi taasasutamine Mellistes
1995 – pensionäride klubi „Pihlakobar” asutamine
1995-1996 – tegutseb Melliste Inglise Keele Klubi
1997 – aasta varem kogunenud lauluseltskond saab nime „Priitahtlikud Wundersellid”
1997 – 1998 – Korteriühistute „Kodukolle„ ja Oraviku  4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 loomine
1998 – avatakse Kaagvere käsitöötare
1999 – MTÜ Kodukoht Mäksa ühendab koduloohuvilisi
2000 – luuakse Võõpste Pereklubi
2001 – „Helini” nimi ja ideed taastakse laulu-mängu seltsina
2001 – asutatakse Mellistes noorteklubi „KAMA”
2003 – asutatakse seltsing ”Külavärav” Mellistes
2005 – asutatakse MTÜ Eesti Rahvamuusikakool Tammaevaldma külas

Advertisements

Leave a comment »

Laulu-mänguselts Helin

 Laulu-mänguselts Helin on kogu oma tegevuse vältel olnud aktiivne kohaliku seltsi- ja kultuurielu edendaja.
 Laulu-mänguseltsi Helin praeguste liikmete näol on tegemist rohkem kui sajandi vanuse kohaliku traditsiooni edasikandjatega. 1887. a. tuli Kaagveres kokku seltskond sooviga luua kodukohta ühendus muusikahuvilistest ja laulu armastavatest inimestest. Nii sündis Võnnu Eesti lauluselts. Hiljem nimetati ühendus ümber Laulu- ja mänguseltsiks Helin. Selts on vanim ümbruskonnas ja esimene Võnnu kihelkonnas! Kolmekümnendail aastail oli Helinal oma maja saaliga, kuhu mahtus ligi 500 inimest. Olemas oli ka ligi tuhandeköiteline raamatukogu. Seltsi kuulus väga heal tasemel näitering, puhkpilliorkester, laulukoor ja noorte spordiring. Seoses Nõukogude okupatsiooniga seltsi tegevus katkes.
 1997. a. tuli Mellistes kokku seltskond, kes soovis ühiselt oma rõõmuks lauluga aega viita. Mõned aastad hiljem laienes huviliste ring ja tegevusvaldkond, lisandusid tants ja näitemäng.
 2001. a. otsustati organiseeruda seltsiks ning võeti üle laulu- ja mänguselts Helina nimi, sooviga tunnustada oma eelkäijaid ja edasi kanda kunagise ärksa seltsi tegevust.
 2002. a. tähistas selts suurejooneliselt Helina 115. aastapäeva Võnnu kultuurimajas, kus esiettekandele tuli tollase juhendaja Halliki Pihlapi, spetsiaalselt Helinale Oskar Lutsu följetonide ainetel seatud, rahvatükk laulu ja tantsuga “Trehvamine kohvikus”.
 2004. a. kevadest oli seltsi kunstiliseks juhiks Kadri Giannakaina Laube. Lauldi põhiliselt Lõuna-Eesti regilaule.
 2005. a. sügisest otsustati veel ühe näitemänguga endile nime teha. Paljude näitemängude seast valiti välja Bernard Kangermani “Vaikne kena kohakene ehk Sirgusauna Mareti õnn”. Näitejuhiks kutsuti Tartu Üliõpilasteatri lavastaja Kalev Kudu, muusikalise kujunduse tegi Juhan Uppin. Etendusega astuti üles viiel korral.
 2006. a sügisest sai laulmise juhendajaks Kaie Kangur. Lauldi 70ndatel aastatel tuntuks saanud laule.
 2007 a. sügisel pidas selts oma 120. aastapäeva, vaadates tagasi viimase viie aasta jooksul tehtud tööle.
 2008. a. kevadel asuti Anne Sammeli juhendamisel õppima Hugo Raudsepa näidendit „Mikumärdi“, mis esietendus 12. juulil Poka külas Sulbi talu õuel.
 2008. a. sügisest hakati taas rohkem laulmisega tegelema, juhendajaks Vesta Voltein. 2009. a. kevadel võeti siht Tartu laulupeol osalemisele.        
                                                                                    
juhatuse liikmed
Raul Roosiväli, Erika Ratassepp, Tiia Kurvits

Leave a comment »

Kodukoht Mäksa

 MTÜ Kodukoht Mäksa loodi 1999. aastal kodu-uurimusliku eesmärgiga ajaloolise mälu talletamiseks. Tihe side sai koostöö aluseks Eesti Rahvamuuseumiga ja ERM Sõprade Seltsiga, Kirjandusmuuseumi ja Tartumaa muuseumiga. Seltsi tegevuse eesmärgiks on olnud maaelu väärtustamine, kodukoha maine kujundamisele kaasaaitamine, kohaliku külaelu elukvaliteedi parandamine, silmaringi laiendamine, eneseteadvuse tõstmine, erinevate põlvkondade ühtluse tugevdamine.
 Edukalt on aastatel 2000 – 2002 läbi viidud 4 projekti: „Traditsioonide ja ajastu tasakaal külas” I ja II, „Jõuluime” ja „Jõulud astuvad õue”, mis tutvustavad esivanemate pärandit ja kultuurivaimsust perekonnas. „Kodukaunistamine kui kultuuriloome” oli mõeldud kodu väärtustamisele, ilumeele kasvatamisele ning pere ühtekuuluvustunde tugevdamisele. Uusi ideid koduküla arenguks andsid 2002. – 2003. a. projektid „Vaata kaugele – näe lähedale” I ja II, mille põhisisuks oli koostöö piirkonna erinevate seltside, firmajuhtide ja vallavalitsuse vahel. Õppeekskurisioonil Kannankoski vallapäevale kohtuti sõprusvalla ametnike, firmajuhtide ja seltsitegevuse edendajatega ning saadi häid kogemusi põhjanaabritelt külaelu väärtustamisel. Toimusid infotunnid nii Soomes sõprusvalla esindajatega ning hiljem sõidus osalenute ümarlaud „Mida õppida Soome kogemustest.”
 2003. a. projektis „Vaata kaugele, näe lähedale“ II andis MTÜ Kodukoht Mäksa oma panuse koostöös Mäksa vallavalitsuse ja Melliste Algkooliga Mäksa valla laste tervise ja spordilaagri toimumiseks Kannonkoski vallas Piispalas. Laagripäevade põhimotoks oli „Puhta looduse keskel”. Lisaks matkadele, võistlustele, kohtumistele eakaaslastega kuulati keskkonnasõbraliku käitumise eri normidest kinnipidamist ja nende kasvatuslikku mõju.   
 2004. a. Kultuurkapitali Tartumaa komisjoni poolt rahastatud projektis „Võnnu V kihelkonnapäev” oli MTÜ Kodukoht Mäksa osa kodulookonverentsi „Traditsioonid ja ajastu tasakaal külas“ korraldus ja näituste – väljapanekud eksponaatide kogumine ja väljapanek. Sisuka konverentsi käigus tõdeti, et ka iseenesestmõistetavatest asjadest, milleks seekord oli pärimuskultuur, tuleb aina laiemas kontekstis kõnelda.
 2004. – 2005. a. tegevussisu oli SAPARDi projekt „Külavärav”, mis seisnes Melliste külakeskuse laululava ehitamiseks rahade taotlemisel ja siis laululava ehitusel.
 2005. a. kevadeks oli laululava valmis. Samuti valmisid laululava juurde istepingid ja tantsupõrand. 2005. a. Melliste külapäev oli temaatiline – Kivipäev. Päeva suursponsor oli AS Columbia Kivi ja päeva kestel leidis aset igakülgne firma tegevuse tutvustus. Ettevõtja Aksel Kivi eestvõttel võis õppida kiviaia ladumist. Päeva juhtis ajakirjanik Madis Ligi ja üritusest räägiti Tartu Kuku raadios nii päeva eel kui ka järelkajana.
 2006. a. külapäeva temaatika oli taas looduslähedane – Puupäev. Üritustel oli suur positiivne vastukaja, 2007. a. kodupaigapäeva nime all toimuva nn. veepäeva sisse mahtusid terviseteadmised, kepikõnd, pristimeeste vahupidu, poiste puutöö, taidlusprogramm. Kahjuks sadas kogu päeva vihma ja üritus kujuneski vesiseks.
 2006. a. sügistalve tegemisi toetas projekt „Kangasulane ja –sõlg.” Kultuurkapitali rahastuse osaliseks sai 2007. a. projekt ”Pärimuskultuuri rajal rahvakalendri najal.”
 2007. a. augustis püüti alustada uue traditsiooniga külaelus – suvelõpuüritusega muinastulede öö. Melliste järve olemasolu ja läbivoolav oja ning kultuuripärimuslik müüt Melliste Lingutusmäest andsid alust mõtteheietusteks suveöös. Süüdati küünlad järveveel ja lõkked järve kaldail, mängisid rahvamuusikud Tartust. Sõnaline mõtteheietusega ja akordionilugudega esines Viljandi Kultuuriakadeemia õppejõud Aleksander Sünter.
 2007. – 2008. a. projekti „Turvaliselt külla, turvaliselt koju“ tegevuse tulemusena valmis parkimisplats Melliste külakeskuse maa-alale suviste ühisürituste tarbeks.
 2008. – 2009. a. projekti „Ajas tagasi, tegudes edasi” sisse mahtus II Muinastulede öö üle Melliste järve vee koos rahvamuusikute Anne Maasiku ja Heiki Veromanniga ja Tartu naisrahvatantsurühmaga Linda. Omaette alalõik oli Melliste küla ajaloolise mälu teadvustamine, küla matkaraja koostamine. Kirja said mitmed ajaloolised märkmed Mäksa vallast, sealhulgas endise mõisaomanike von Essenite sugupuu. Juba 7.korda hinnati valla jõuluehteis koduõuesid, -aknaid projektis „Jõulud astuvad õue”.
 Seni läbiviidud projektid on rahastamist leidnud Regionaalarengu kohaliku omaalgatuse programmi läbi ja Tartumaa Kultuurkapitali toel ning toetust on saadud ka Põhjamaade Ministrite Nõukogult. Samuti on oma õla alla pannud Mäksa vallavalitsus. Tänu toetuse eest pälvivad ka kohalikud ettevõtted.
 Oma tegevuses on MTÜ Kodukoht Mäksa toetunud Mäksa valla arengukavale “Mina ja Mäksa – mõnusalt koos.” Kokku on kirjutatud Melliste küla arengukava. Sujub koostöö erinevate seltsidega (LMS Helin, Mäksa Maanaiste Selts, seltsing Külavärav) ja asutuste-firmadega.
 Põhilised seltsi ettevõtmised on leidnud kajastamist koduvalla ajalehes „Meie Kodu”. Välja on antud trükised „Ajakaja” I, II, III ja „Koduvalla teedel” I ja III ning Melliste matkaraja voldikuid.
                                                                                 
juhatuse esimees
Aasa Sulg

Leave a comment »

Pensionäride Ühendus Pihlakobar

 Pihlakobar koondab vanemaealist põlvkonda, et pakkuda üksteisele õlatunnet, suhelda, laulda ja pidada meeles hällipäevalapsi. Meie kooskäimised on seltsi liikmete poolt alati olnud oodatud. Püüame aega lõbusalt sisustada. Antud hetkel on aktiivseid kooskäijaid 30 ringis. Vanim liige on 91-aastane.    
 Kaks korda aastas kohtume Võnnu Kerkokellaga – külastame teineteist vaheldumisi.
 Traditsiooniline on iga-suvine ekskursioon Eestimaa erinevatesse paikadesse ning huvi korral sügisene sõit  Palamuse laadale.                                 
 Klubisiseselt on loodud naisansambel Pihlakobar. Ansambel on esinenud koduvalla üritustel, võtnud osa Elvas toimuvast Taadi-memme lustipäevast, osalenud maakondlikul taidluspäeval Luunjas. Kooskäimiseks kasutatakse Melliste Algkool-Lasteaia ruume. Seltsi tegevus põhines seni omaette eelarvel Mäksa vallavalitsuses.
Klubi tegevust koordineerib 7-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed on: Koidula Vassil, Leili Soima, Eve Jakobsoo, Veera Kivitalo, Illi Uusen, Tiina Nõgesmäe, Ervin Viilu.

juhatuse esimees
Koidula Vassil

Leave a comment »

Mäksa Maanaiste Selts

 Mäksa Maanaiste Seltsi tegevuse eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ja elavdamine, seltsiliikmete silmaringi laiendamine ja ühiskondliku aktiivsuse tõstmine, peretunde vajalikkuse teadvustamine.
 Selts on olnud kohalike külapäevade algataja ja läbiviija – Mellistes (1995. ja 1999. a.), Mäletjärvel, Kaagveres.  
 Algatud on ülevallaline konkurss “Edukas Naine”, mille tiitlikandjad on Heli Silm (2000), Eve Väljaots (2001), Aime Tamm (2002), Vaike Lillemäe (2003), Erika Ratassepp (2004), Tiina Arike (2005), Lea Lüpsik (2006), Koidula Vassil (2007), Aasa Sulg (2008).
 Traditsiooniline on sügisene hoidiste konkurss ”Sügis potis, pannil”.
 Naisselts on kaasanud oma üritustesse ka vallarahvast – külastus Eesti Rahva Muuseumi, Elistvere loomaparki, Metsavenna tallu.
 Aastaid on võideldud prügiga – koristustalgud Pokal, Võõpstes, Mellistes. Osa võtsime suurüritusest „Teeme ära 2008”.
 Kaasa on aidatud kõigil valla kultuuriüritustel; stiilipidudel, suurüritustel – Vabariigi aastapäevaaktus veebruaris ja koduvalla matkapäev augustis – lauakatmine ning -kaunistamine on naisseltsi pärusmaa.
 Osaletud on Lõuna-Eesti maanaiste suvepäevadel alates 1995. a. Naisseltsi juhatuse liikmetel on olnud võimalus külastada naisseltse Norras (3x), Soomes (3x) , Lätis (2x). Osa võetakse Baltimaade Maanaiste konverentsist, mis on toimunud 6 korda.
 Osaletud on soome ja inglise keele kursustel.
 2002. a. suurim ettevõtmine oli hilissügisene “Talupoja talgupidu” kõigile Tartu Maanaiste Liidu liikmetele.
 Aastal 2004 oli Mäksa Maanaiste Selts võõrustajaks Lõuna-Eesti naisseltside esindajatele järjekordsetel suvepäevadel, mille raames pidas naisselts ka oma 10-ndat sünnipäeva. Seltsi tegevust toetab Mäksa vallavalitsus, kaasatud on sponsoreid.

juhatuse esimees
Maire Roonurm

Leave a comment »

Seltsing Külavärav

 Seltsing “Külavärav” moodustati 11. detsembril 2003 Tartumaal Mäksa vallas Mellistes eesmärgiga otsida ja leida külale paremaid arenguvõimalusi, edendada koostööd kodukandis tegutsevate seltsidega, toetada valla- ja külaelanike ühtekuuluvustunnet mitmekesiste ühisürituste kaudu, arendada vabatahtlikkuse ideed, olla osaline küla maine parandamisel, avardada laste vaba aja veetmise võimalusi ning olla osaline elanikkonna rahulolu tõusul küla elukeskkonnaga. Seltsingu esimeheks valiti Lea Lüpsik, kes vastutab kõigi seltsingu tegemiste, toimetuste ja tehingute eest.
 Oleme olnud osalised mitmetel üritustel koostöös Mäksa vallavalitsusega ning vallas tegutsevate seltside (LMS Helin, Mäksa Maanaiste Selts, pensionäride ühendus ”Pihlakobar”, MTÜ Kodukoht Mäksa, Kaagvere Käsitöötuba) ning vallas tegutsevate noorteansamblitega MuRRe ja Pilleroo. Seltsing „Külavärav” on abikäe andnud kodupaiga suveürituste korraldamisel: kivipäev, puupäev, veepäev, jaanipäev, koduvalla matkapäev, Melliste Algkool-lasteaia kevadpidu, Lõuna- ja Kesk-Eesti maanaiste seltside kokkutulek, Lõuna-Eesti akordionistide päev, Võnnu V kihelkonnapäev. Koostöös Mäksa vallavalitsusega ja vanatehnika klubiga Levatek toimub igal aastal augustis laadapäev “Sulle-mulle”.
 Aastal 2004 Melliste küla koosolekul valiti külavanemaks Avo Lüpsik.
 Seltsing püüab eriti tegeleda heakorraga. On osaletud traditsiooniks saanud talvises kodukaunistamiskampaanias “Jõulud astuvad õue”, MTÜ Kodukoht Mäksa algatusel ja toetusel on külaplatsil valminud väike terviserada “Valu päkale” ning ehitatud laululava, parkimisplats, püstkoda, renoveeritud piknikumajad, välitualetid. Kõigi ürituste eel ja järel on olnud oluline platsi heakorrastatus. Küla jaanituli on seltsingu korraldada. Külavanem Avo Lüpsik on toonud Mäksa valda koos vallavanem Margus Pleksneriga presidendi poolt edastatud jaanituletõrviku. Seltsing on olnud osaline hilissügisesel hingedepäeva tähistamisel.
 2007. a. ja 2008. a. on korraldatud kogu küla haarav suvelõpuüritus ”Muinastulede öö üle Melliste järve vee”. 2008. a. suvel toimusid suvised rahvateatrite etendused laululaval.
 Seltsing soovib ka edaspidi osaleda külale ja vallale oluliste sündmuste ja ürituste ettevalmistamisel, korraldamisel ja läbiviimisel.

juhatuse esimees
Lea Lüpsik

Leave a comment »

Mäksa valla seltside traditsioonilised üritused

Jaanuar
Kolmekuningapäeval, 6. jaanuaril „Hüvasti, jõulud!”. Kokkuvõte jõuluajast, tervitus valgusele ja päikesele, lõke kokkutoodud jõulukuuskedest, vanarahva jõulukombed, mängud / MTÜ Kodukoht Mäksa ja Mäksa Maanaiste Selts
Veebruar
Vabariigi aastapäev 24. veebruaril. Austusavaldus Võnnu Vabadussamba juures. Aktus, kontsert, koduloonäitused, pidulaud. Vallavalitsus tunnustab parimaid (firmad, MTÜ-d, Aasta ürituse tiitel, sponsorid) / Mäksa vallavalitsus ja seltsid
Märts
Talvine spordipäev / Võõpste Pereklubi
Konkurss “Edukas naine”. Tiitliga käib kaasa õnnitlused, hõbesõlg ja lillekimp / Mäksa Maanaiste Selts
Emakeelepäev. Päev, mis pühendatud ilusale eesti keelele. On toimunud mälumänge, lugemisvõistlusi, vanasõnade tundmise viktoriine, kauni käekirja konkursse, omaloominguvõistlusi / Melliste Algkool-Lasteaed ja Melliste raamatukogu
Jutuvestmispäev kevadisel pööripäeval. Muinasjutte ja kevadluuletusi nii suurtele kui väikestele / Melliste raamatukogu
Aprill  
Melliste lasteaia sünnipäevapidu 1. aprillil / Melliste Algkool-Lasteaed
Lasteraamatupäev 2. aprillil. Osalemine lasteloomekonkurssidel, osavõtt maakondlikust lasteraamatupäevast / Melliste raamatukogu ja Melliste Algkool-Lasteaed
Kabeturniir / Melliste raamatukogu
Pensionäride Ühenduse Pihlakobar kohtumine Võnnu Pensionäride Ühendusega Kerkokell / PÜ Pihlakobar
Koristustalgud / Mäksa Maanaiste Selts
Volbripäeva nõiapidu lasteaias / Melliste Algkool-Lasteaed
Mai
Stiilipidu 1. mail.  Süvenetakse mõnda ajastusse (renessanss, stagnatsioon, 1930.-d) või teemasse (meremehed, meditsiin), et siis lõbusalt teemaga mängida / eestvedavad seltsid vahelduvad (Laulu-mänguselts Helin, Võõpste pereklubi, Mäksa Maanaiste Selts), osalevad kõik
Emadepäeva pidulik kontsert-aktus / Mäksa vallavalitsus, Melliste Algkool-Lasteaed, Laulu-mänguselts Helin, Mäksa valla noorteansambel „MuRRe”
Kevadkontsert / Melliste Algkool-Lasteaed
Juuni
Lastekaitsepäev / Melliste Algkool-Lasteaed koostöös erinevate seltsidega
Kodupaigapäev. Võib olla temaatiline või võtta külapäeva vormi, igatahes pakub teadmisi ja tegevust / MTÜ Kodukoht Mäksa, seltsing Külavärav, Mäksa Maanaiste Selts, Laulu-mänguselts Helin
Osalemine Vooremäe mängudel / Mäksa vallavalitsus
Koolilõpetajate pidulik vastuvõtt vallavalitsuses / Mäksa vallavalitsus
Melliste triatlon – Mäksa valla vabariiklik suurüritus spordis / Mäksa vallavalitsus
Kastres algab pargikontsertide hooaeg / Hooldekodu Härmalõng eestvõttel
Jaanituled külades / Melliste, Kaagvere, Tigase, Mäksa, Võõpste
Juuli
Kultuuriloolised ekskursioonid / Pihlakobar, MTÜ Kodukoht Mäksa, Mäksa Maanaiste Selts
Piknik peredega / Mäksa Maanaiste Selts
Suvepidu Melliste laululaval / seltsing Külavärav
Suvelavastus / Laulu-mänguselts Helin
Suvine eakate pargipidu „Üheskoos” / Hooldekodu Härmalõng
August 
Vanatehnika laat ”Sulle-mulle” augusti esimesel pühapäeval. Müük-ost-vahetus nööpnõelast helikopterini. Kõige põnevama ja ainulaadsema müügiobjekti eest annab Mäksa vallavalitsus välja Jaan Tatika eripreemia / vanatehnikaklubi Levatek ja OÜ Terinipp
Noorte folkloorilaager Kirikumäel / Priit Moppel ja Mäksa vald
Koduvalla matkapäev 20. augustil. Igal aastal on ette valmistatud erinev marsruut, mida läbida jalgsi või rattaga, huviline saab kaasa ka matkaraja kirjelduse. Kauni Kodu konkursi kokkuvõtted / Mäksa vallavalitsus, MTÜ Kodukoht Mäksa, Mäksa Maanaiste Selts
Muinastulede öö üle Melliste järve vee. Põhjamaadest alguse saanud traditsioonile toetudes leitakse hingekosutust rahvalauludest ja järvel helklevast küünlasärast / MTÜ Kodukoht Mäksa, seltsing Külavärav
September
Tarkusepäev. Melliste Algkool-Lasteaia sünnipäev / Melliste Algkool-Lasteaed
Pensionäride ühenduse Pihlakobar sünnipäev / Pihlakobar
Sügiskompositsioonide näitus / Melliste Algkool-Lasteaed
Ühissõit Paunvere laadale / Pihlakobar
Oktoober
„Sügis potis, purgis, pannil”. Kokkuvõte suvesaagist, ülevaade sissetehtust, retseptide vahetus, küpsetiste konkurss / Mäksa Maanaiste Selts
Raamatukogupäevad. Loeb, mida loed. Kinkeraamatud valla kõige noorematele / Melliste raamatukogu
November
Salongiõhtu „Hingele” / eestvedavad seltsid vahelduvad (MTÜ Kodukoht Mäksa, seltsing Külavärav, Laulu-mänguselts Helin, Mäksa valla noorteansambel „MuRRe”, Melliste raamatukogu)
Pensionäride Ühenduse Pihlakobar kohtumine Võnnu Pensionäride Ühendusega Kerkokell / PÜ Pihlakobar
Kadri- ja mardipäeva trall / Mäksa Maanaiste Selts
Detsember
Õppepäevad „Jõulurõõm” / MTÜ Kodukoht Mäksa, Melliste Algkool-Lasteaed, Melliste raamatugu
Jõulukontsert Võnnu kirikus / Melliste Algkool-Lasteaed, Laulu-mänguselts Helin, Mäksa valla noorteansambel „MuRRe”
Mudilaste jõulupidu / Mäksa vallavalitsus
Konkurss „Jõulud astuvad õue”. Ehitud koduõued ja –aknad pakuvad silmailu ja jõulutunnet möödujale / MTÜ Kodukoht Mäksa, Mäksa Maanaiste Selts
Aastalõpu üritus „Üheskoos” kutsub kokku ümbruskonna eakad ja puuetega inimesed / Hooldekodu Härmalõng

Leave a comment »